Zygnema strains available

K-1000 Zygnema subcylindricum Small pond near Lynge, Denmark Freshwater
K-1453 Zygnema sp. Samsø, Denmark Freshwater, Gravel pit
K-1455 Zygnema sp. Samsø, Denmark Freshwater, Gravel pit
NIVA-CHL 190 Zygnema sp. Pond, Kindrogan, Scotland Freshwater pond